Vedtægter for Haderslev Jazzclub

§1 Navn
Foreningens navn er ”Haderslev Jazzclub” med hjemsted i Haderslev

§2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til jazz, swing og blues. Dette formål søges opnået gennem afholdelse af en årlig festival i Haderslev samt andre enkeltarrangemen-ter, normalt på lørdage, i vinterhalvåret.

§3 Medlemmer
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget repræsentant.

§4 Bestyrelse

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalfor-samlingen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsam-lingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 menigt medlem.
  To medlemmer er på valg i lige år, tre i ulige år.
 3. Generalforsamlingen vælger desuden, som minimum, to sup-leanter for et år ad gangen.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal heriblandt formand eller næstformand er til stede.
 5. Sekretæren fører protokol.

§5 Økonomi

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
 3. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§6 Forpligtigelser

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Ved stiftelse af gæld, ved den samlede bestyrelse.
 2. Bestyrelsen meddeler kassereren fuldmagt til den daglige drift.
 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

§7 Revision

 1. Revisionen foretages af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Valget gælder et år.
 2. Der vælges en revisorsuppleant, der indtræder i tilfælde af revisors afgang i utide. Valget gælder for et år.

§8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres i den lokale presse mindst 14 dage før afholdelse.
 4. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre, der kræves skriftlig afstemning.
 5. Valg til bestyrelse og af revisor skal altid ske skriftlig.
 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 7. Dagsorden
  1. Dagsordenen skal som minimum indeholde:
   1. Valg af dirigent
   2. Valg af stemmetællere.
   3. Formandens beretning.
   4. Kassereren fremlægger regnskab.
   5. Fastsættelse af kontingent.
   6. Indkomne forslag.
   7. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne herom.
   8. Eventuelt.
 1. Forslag til behandling under indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af eller når 10% af medlemmerne indstiller bestyrelsen herom med en motiveret
  dagsorden. Indkaldelse sker som for den ordinære generalforsamling anført.

§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

§10. Opløsning

 1. Til opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 8 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til fordel for den rytmiske musik, primært jazz, i Haderslev.

Haderslev den 2. marts 2017.

Conrad Sahl
Dirigent

Anne Vaughan
Referent