§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Haderslev Jazzclubs Støtteforening” med hjemsted i Haderslev. Foreningen er stiftet den 16. maj 2001

§ 2 Formål
Foreningens formål er gennem forskellige arrangementer, primært Haderslev Jazzfestival, at være økonomisk støtteforening til fordel for Haderslev Jazzclub.

§ 3 Medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages enhver, som vil deltage i foreningen med henblik på at opfylde formålsparagraffen.
 2. Ethvert medlem af Haderslev Jazzclub er fyldgyldigt medlem af Haderslev Jazzclubs Støtteforening.

§ 4 Bestyrelse

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær, som fører protokol,
  og et menigt medlem. To medlemmer er på valg i ulige år, tre i lige år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år.
 3. Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter for et år ad gangen.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal heriblandt formand eller næstformand er
  til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5  Økonomi

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt penge-institut.
 3. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige general-forsamling.
 4. Overskud fra arrangementer, hvortil der er givet moms-fritagelse, skal uddeles, når regnskab herfor er opgjort endeligt jf.
  betingelserne herfor. Skriftlig ansøgning skal foreligge.

§ 6 Forpligtelser

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Ved stiftelse af
  gæld, ved den samlede bestyrelse.
 2. Bestyrelsen meddeler kassereren fuldmagt til den daglige drift.
 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler således hverken bestyrelsen eller
  de menige medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 7  Revision

 1. Revisionen foretages af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Valget gælder et år.
 2. Der vælges en revisorsuppleant, der indtræder i tilfælde af revisors afgang i utide. Valget gælder for et år.

§ 8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og så vidt muligt i sammenhæng med generalforsamlingen i Haderslev Jazzclub.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres i den lokale presse mindst 14 dage før afholdelse.
 4. Afstemning sker ved håndsoprækning.
 5. Valg til bestyrelse og af revisor skal altid sker ved håndsoprækning med mindre, der kræves skriftlig afstemning fra mindst et medlem.
 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 7. Dagsorden
 8. Dagsordenen skal som minimum indeholde:
  1. 1. Valg af dirigent.
  2. 2. Formandens beretning.
  3. 3. Kassereren fremlægger regnskab.
  4. 4. Fastsættelse af kontingent.
  5. 5. Indkomne forslag.
  6. 6. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne herom.
  7. 7. Eventuelt
 9. Forslag til behandling under indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 10 % af medlemmerne indstiller herom med en motiveret dagsorden.
  Indkaldelse sker som for den ordinære generalforsamling anført.

§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

§ 10 Opløsning

 1. Til opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, indkaldt alene mhp. opløsning, kan bestyrelsen senest 8 dage efter indkalde
  til en ny generalforsamling med samme formål, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til fordel for den rytmiske musik, primært jazz, i Haderslev jf. formåls-paragraffen.

Haderslev den 5. marts 2009.
Conrad Sahl, Dirigent
Sven Søndergaard, Referent